Coach@sCool

Coach@sCool

Voor sommige leerlingen is meer nodig dan de standaardbegeleiding in het onderwijs, bijvoorbeeld voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of een onvoldoende ondersteunende thuissituatie. Die leerlingen hebben naast extra ondersteuning op school ook jeugdhulp nodig; soms thuis, maar vaak op school.

De ondersteuning van school en jeugdhulp wordt met Coach@sCool samengevoegd in een gecombineerde aanpak waarbij maatwerk en vraaggericht werken centraal staan. Deze gecombineerde aanpak bestaat o.a. uit: Klas als Werkplaats, groepsbegeleiding, individuele begeleiding, gezinsbegeleiding en deskundigheidsbevordering voor docenten en/of andere onderwijsprofessionals.

Doordat de coach samen met de leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals (de pedagogische driehoek) een ondersteuningsplan maakt, zijn er korte lijnen. De samenwerking is daardoor efficiënt en constructief in het belang van de leerlingen. De docenten en mentoren kunnen zich richten op primaire taken, zoals onderwijs en talentontwikkeling. De ontwikkeling op sociaal en emotioneel vlak valt onder de expertise van de coaches. Het team van docenten en mentoren wordt op deze manier ontlast doordat er snel en eenvoudig doorverwezen kan worden naar de coaches.

De begeleiding is individueel of in groepsverband, afhankelijk van de doelen van de leerling. Hierbij wordt er altijd uitgegaan van de skills en kwaliteiten die de leerling al heeft en wordt het systeem ook altijd betrokken om meer support te creëren. Dat kunnen ouders of opvoeders zijn, maar ook hulpverleningsinstanties, de wijkagent, vrienden, de geloofsgemeenschap, de sportclub of een betekenisvolle volwassene. In alle gevallen wordt school altijd nauw betrokken bij de ondersteuning.Door middel van individuele begeleiding of groepstraining kunnen de coaches coachen op thema's als: vroeg signalering, discriminatie, groepsdynamiek en andere thema's die leven op school.

De begeleiding vindt met name plaats op school en, waar nodig, in de omgeving van de leerling. Doordat de coaches op locatie aanwezig zijn kunnen ze direct interveniëren als dat nodig is en vroegtijdig signaleren door hun aanwezigheid op het plein of in de aula.

Scholen kunnen via de E25 academy ook trainingen op maat aanvragen. Zo kan gerichte scholing gegeven worden aan docenten en of groepen leerlingen. Voorafgaand aan de training wordt er geïnventariseerd waar de vraag ligt en waar E25 zorg en welzijn van toegevoegde waarde kan zijn. Samen wordt dan een training op maat gemaakt, waardoor deze aansluit bij de behoefte van de school. De trainingen zijn bedoeld om de scholen op weg te helpen, zodat zij na het afronden verschillende tools en vaardigheden hebben meegekregen waarmee zij verder aan de slag kunnen. Voor meer informatie over ons trainingsaanbod raadpleeg academy@e25.nl

Contact