Kwaliteit

Kwaliteit

E25 coach heeft kwaliteit hoog in het vaandel staat en streeft constant naar verbetering. Lees hieronder hoe wij dit doen.

Onze professionals zijn aangesloten bij Registerplein en SKJ-geregistreerd. Wij werken met een kwaliteitsmanagement systeem en zijn hiervoor HKZ gecertificeerd gebaseerd op ISO 9001. Onze cliënt registratieapplicatie voldoet aan de strenge AVG eisen.

Door de samenwerking te zoeken met ketenpartners worden diverse expertises gekoppeld en wordt voorkomen dat de cliënten worden overspoeld met verschillende niet afgestemde hulpverleningstrajecten.

Deskundigheidsbevordering

Onze organisatie werkt uitsluitend met ervaren en geschoolde coaches. daarnaast hebben we beschikking over gedragswetenschappers die waar nodig de medewerkers ondersteunen.

Om goed te kunnen inspelen op de ontwikkelingen en wijzigingen binnen de werkterreinen worden er binnen de teams per jaar diverse deskundigheidsbevorderingen georganiseerd. Dit kunnen workshops, trainingen, korte cursussen, intervisies, netwerkbijeenkomsten of andere kennisoverdrachtbijeenkomsten zijn.

Meldcode

Vanaf 1 januari 2019 is de hernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd.
Ook E25 coach werkt met deze hernieuwde meldcode. Dit houdt in dat er melding wordt gedaan bij Veilig thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

De coaches hanteren de voorgeschreven stappen van de meldcode bij het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld of verwaarlozing.
Indien een E25 coach twijfels en/of vragen heeft rondom deze meldcode en/of de noodzaak van het maken van een melding kan er overlegd worden met de aanwezige Aandachtfunctionaris Meldcode en/of met de gedragsdeskundige voordat er contact wordt opgenomen met Veilig Thuis.
Daarnaast wordt er ook contact opgenomen met de verwijzer om de zorgen te bespreken en samen af te spreken welke stappen er verder genomen zullen worden.

Verwijs index

De verwijsindex is een samenwerkingsprogramma waar professionals elkaar kunnen vinden die bij dezelfde cliënt betrokken zijn.

In sommige gevallen zijn er binnen een coaching traject meerdere professionals betrokken. Om zichtbaar te zijn voor de andere professionals en samen met hen afspraken te kunnen maken over één plan en om de onderlinge afstemming en de regie te regelen maakt E25 coach gebruik van de Verwijs index.

De privacy rondom de verwijsindex in volgens de wet geregeld. Professionals en organisaties gaan altijd zorgvuldig om met de persoonsgegevens. U kunt de privacyregels en uw rechten nalezen op de website van de verwijsindex van uw regio.

Kwaliteitsstatuut E25 zorg en welzijn

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit document is een samenvatting van ons kwaliteitsstatuut.

Klik op onderstaande link voor het kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut E25