Forensische zorg

Forensische zorg

Vanuit de forensische zorg bieden wij hulp aan jongeren en volwassenen met een forensisch profiel. Dit houdt in dat zij overlastgevend en delinquent gedrag vertonen en hier intensieve begeleiding voor nodig hebben. Dit kan met of zonder justitiële titel.Begeleiding en behandeling ter voorkoming van recidive en ten behoeve van resocialisatie van de (jong)volwassene staat hierin centraal.

Indicering voor forensische begeleiding volwassenen verloopt via IFZO.

Begeleiding

Overlastgevend en delinquent gedrag, wat kenmerkend is voor deze doelgroep, kan zorgen voor afstand tot deelname aan de maatschappij. In dit profiel staan veelal gedragsproblemen centraal waarbij zelfbepalend, grensoverschrijdend, oppositioneel - opstandig, norm overschrijdende -gedragsstoornis of delinquent gedrag de overhand heeft. Daarnaast kan een combinatie van psychische stoornissen (zoals hechtingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis en autismespectrumstoornis) een rol spelen. Ook kan sprake zijn van afhankelijkheid dan wel misbruik van middelen.

Individueel maatwerk staat centraal in onze begeleiding en wordt per cliënt afgestemd. Dit begint al bij aanmelding van het traject, door de juiste coach aan de cliënt te koppelen. Matching van coach en cliënt is bij ons essentieel. Onze forensische begeleiding is gericht om de zelfredzaamheid en de zelfcontrole van de cliënt te vergroten en versterken. Factoren die maken dat iemand niet terugvalt in crimineel gedrag c.q. delict gedrag. Met als doel dat de cliënt uiteindelijk weer kan participeren in de samenleving.

E25 zorg en welzijn werkt met coaches die beschikken over forensische scherpte. Zij zijn erop gericht om de cliënt te helpen op basis van de criminogene factoren en vanuit hier de cliënt te ondersteunen richting resocialisatie en rehabilitatie. Verder worden zij bijgestaan door een team van gekwalificeerde en BIG-geregistreerde gedragswetenschappers, GZ-psychologen en een psychiater die onder meer gespecialiseerd is in diverse behandelmethoden zoals: COMET, Schematherapie, EMDR, CGT en NIKA. Daarnaast worden diverse vaktherapieën ingezet als onderdeel van de behandeling of diagnostiek, zoals beeldende therapie, PMT, bewegingstherapie, trauma- en emotieregulatie therapie.

Forensische Jeugdhulp Arrangementen Leerwerktraject – Inwork Let’s Work